คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คปอ หมายถึงใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หรือ คปอ

คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙

 • กําหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทที่กําหนด ที่มี ลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหาร จัดการความปลอดภัยฯ
 • โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดวิธีการในการได้มาซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549, 2553

 

 

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

 1. เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
 2. โรงงานอุตสาหกรรม อู่ตอ่ เรือ ธุรกิจพลังงาน
 3. งานก่อสร้าง
 4. การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
 5. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. สถานพยาบาล
 9. สถาบันทางการเงิน
 10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
 11. สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ
 12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
 13. สํานักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)
 14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด

 

 

ซึ่งการที่จะเป็น คปอ ได้จะต้องทำการเลือกตั้งในฝั่งของลูกจ้าง และ ทำการแต่งตั้งในฝั่งของนายจ้างตามสัดส่วน

 •  สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50-99 คนให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นประธาน ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา 1 คนเป็นกรรมการ ผู้แทนลูกจ้าง 2 คนเป็นกรรมการ จป.เทคนิคขั้นสูงหรือ จป.วิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100-499 คน ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นประธาน ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา 2 คนเป็นกรรมการ ผู้แทนลูกจ้าง 3 คนเป็นกรรมการ จป.เทคนิคขั้นสูงหรือจป.วิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นประธาน ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา 4 คนเป็นกรรมการ ผู้แทนลูกจ้าง 5 คนเป็นกรรมการ จป.เทคนิคขั้นสูงหรือจป.วิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยกรรมการมีวาระ 2 ปี และหากคณะกรรมการมีมากกว่าขั้นต่ำ ให้เพิ่มกรรมการจากผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากันซึ่งในแต่ละตำแหน่งนั้นสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

> ประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง นายจ้างสามารถแต่งตั้งได้เลย<<

> ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จะต้องมีการเลือกตั้งให้เป็นตามกฎหมายกำหนด<<

> เลขานุการที่เป็น จป.วิชาชีพหรือ จป.เทคนิคขั้นสูง<<

นายจ้างสามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมะสม กรณีไม่มี จป.วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างมาเป็น

 

 

หน้าที่ของ คปอ มีดังนี้

 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการ
 4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 10. ประเมิณผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

คปอ ถือได้ว่าเป็นคณะที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พนักงานเกิดอุบัติเหตุ หากท่านใดสนใจอยากอบรม คปอ เราขอแนะนำให้เลือกศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการเช่น จป ไทย และหากอบรมเสร็จแล้วให้รีบนำไปขึ้นทะเบียนตามขั้นตอนของราชการเพื่อให้บริษัทเราทำได้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเอง