คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คปอ หมายถึงใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทที่กําหนด ที่มี ลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหาร จัดการความปลอดภัยฯ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดวิธีการในการได้มาซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549, 2553 กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้… Read more