รู้จักกับสัญลักษณ์เครื่องหมายความปลอดภัย ป้ายความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

ป้ายความปลอดภัยคืออะไร ป้ายความปลอดภัย (Safety Sign) คือ ป้ายที่ใช้สัญลักษณ์หรือข้อความในการสื่อสาร เพื่อการห้าม เตือน บังคับ หรือบอกข้อกำหนดของสถานที่นั้นๆ ให้บุคคลภายในหรือภายนอกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ทำไมต้องติดสัญลักษณ์เครื่องหมายความปลอดภัย การติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย มีหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อห้าม เตือน บังคับ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ติดเพื่อความปลอดภัย บางสถานที่อาจติดเพื่อห้าม บางสถานที่อาจติดเพื่อเตือน แล้วแต่ข้อจำกัดของสถานที่นั้นๆ ซึ่ง “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔” ได้กำหนดไว้ว่า “ข้อ… Read more

เราควรติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm อย่างไรให้ถูกต้อง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบการเตือนภัยก่อนเกิดเหตุ ซึ่งในวันนี้ เราจะมาเล่าถึงการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ว่าควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้องและมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับระบบ Fire alarm ตั้งแต่เริ่มต้น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบไปด้วย ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Control Panel ทำหน้าที่เป็นหัวใจ และ มันสมองในการควบคุม อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะทำการรับสัญญาณและส่งสัญญาณต่างๆ มายังตู้ควบคุมเพื่อประมวลผลว่าในแต่ละจุด มีการรับสัญญาณเกี่ยวกับเพลิงไหม้ต่างๆ หลังจากนั้นตู้ควบคุมจะทำการประมวลผลตามโปรแกรมเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ให้เกิดเสียงดังรวมไปถึงการส่งสัญญาณให้เกิดไฟเตือน ปัจจุบัน ตู้ควบคุมระบบ Fire alarm นั้นมีมากมายหลายรุ่น เช่น เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยเป็นอย่างมาก สามารถที่จะส่งสัญญาณไปตัดระบบไฟต่างๆ เช่น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการกดสัญญาณแจ้งเหตุเข้ามาตู้ควบคุมจะทำการตัดระบบไม่ให้ลิฟท์โดยสารนั้นสามารถใช้งานได้ เนื่องจากว่าหากมีการใช้ลิฟท์ขนส่งโดยสารจะทำให้เกิดอันตรายและไม่ปลอดภัย เราควรเดินไปยังจุด ทางออกฉุกเฉินเพื่อมองหาประตูฉุกเฉินและลงไป… Read more

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คปอ หมายถึงใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทที่กําหนด ที่มี ลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหาร จัดการความปลอดภัยฯ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดวิธีการในการได้มาซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549, 2553 กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้… Read more