Home » ตรวจเครน : เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานมีอะไรบ้าง

ตรวจเครน : เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานมีอะไรบ้าง

by Andrew Day
43 views

ขั้นตอนการตรวจสอบเครน มีอะไรบ้าง?

การตรวจสอบเครน (crane) เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญมาก สิ่งนี้จำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรทำในการตรวจสอบเครน:

  1. ตรวจสอบทั่วไป: ตรวจสอบสภาพของเครนอย่างทั่วไป อาทิ การเช็คความคงทนของโครงสร้างเครน, การทดสอบระบบการทำงานของเครน ตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟและสายไฟเบรก, สายวิทยุ, สัญญาณไฟ, ป้ายแจ้งเตือน, และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
  2. ตรวจสอบชิ้นส่วนที่สำคัญ: ตรวจสอบสภาพของส่วนที่สำคัญของเครน อาทิ เชือกสลิง, ฮุก, และเฟืองที่ใช้ในการยกของ ตรวจสอบความคงทนของเฟืองและลูกปืน, และตรวจสอบว่ามีการหล่อลื่นที่เพียงพอหรือไม่
  3. การทดสอบการทำงาน: ลองใช้งานเครนเพื่อตรวจสอบว่าระบบทั้งหมดทำงานได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งควรรวมถึงการทดสอบเครนในการยกน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาต
  4. ตรวจสอบบันทึกการบำรุงรักษา: ตรวจสอบบันทึกการบำรุงรักษาเครนในอดีต เพื่อดูว่ามีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องหรือไม่
  5. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบว่าการทำงานของเครนทั้งหมดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดของกรมประชาสัมพันธ์แรงงาน หรือองค์กรที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนตรวจเครนนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าเครนที่คุณใช้งานอยู่มีความปลอดภัยและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ป้องกันได้จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น.

ทดสอบเครน

การทดสอบปั้นจั่น (การตรวจเครน) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

“ เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับก่อกำเนิดพลังงานเปลี่ยนสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ แสงอาทิตย์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกำลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งเครื่องมือกล

“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ “การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน ภาชนะรับความดัน หรือภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน

“การทดสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบ ทดลอง และรับรองการใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย โดยบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี

“วิศวกร” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo Orderbride

เว็บไซต์บทความความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านความปลอดภัยของคุณในทุกวัน

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Orderbride