Home » ข้อห้ามปฏิบัติในการใช้เครน ที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ

ข้อห้ามปฏิบัติในการใช้เครน ที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ

by Andrew Day
14 views

เครน (Crane) คือ อุปกรณ์ยกและขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีโครงสร้างหลักประกอบด้วยโครงเหล็กหรือโครงสร้างที่แข็งแรง มีการใช้ระบบรอกและสายสลิงในการยกวัสดุและเคลื่อนย้ายในแนวตั้งและแนวนอน เครนถูกใช้งานในหลายๆ สถานที่ เช่น การก่อสร้าง ท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ที่ต้องการยกและขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

การทำงานกับเครนเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยสามารถนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ เราจึงได้รวบรวมข้อห้ามการใช้งานเครน ที่ผู้ใช้งานหรือพนักงานควรรู้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการทำงานกับเครน

ข้อห้ามปฏิบัติในการทำงานร่วมกับเครน

1. ห้ามยกน้ำหนักเกินกว่าความสามารถของเครน

1 ในข้อห้ามที่สำคัญที่สุด คือ ห้ามยกน้ำหนักที่เกินกว่าความสามารถที่เครนถูกออกแบบมาให้รับได้ การยกน้ำหนักเกินอาจทำให้ โซ่สลิงเครนขาด เครนพัง หล่นลงมา ก่อเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรทราบและปฏิบัติตามข้อจำกัดน้ำหนัก ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของเครน อย่างเคร่งครัด

2. ห้ามใช้เครนโดยไม่มีการตรวจสอบก่อนการใช้งาน

การตรวจสอบเครนก่อนการใช้งานเป็นสิ่งที่จำเป็น ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบสภาพของเครน รวมถึงสายสลิงและรอก หากพบว่ามีความเสียหายหรือความผิดปกติใด ๆ ไม่ควรใช้งานเครนจนกว่าจะมีการซ่อมแซมและตรวจสอบว่าเครนอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

3. ห้ามให้คนยืนหรือเดินผ่านใต้โหลดที่ยกขึ้น

การให้คนยืนหรือเดินผ่านใต้โหลดที่เครนยกขึ้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมาก เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์โหลดตกลงมา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรมีการกำหนดพื้นที่ห้ามเข้ารอบบริเวณที่เครนปฏิบัติงาน และต้องมั่นใจว่าไม่มีคนอยู่ใต้โหลดขณะยกขึ้น

4. ห้ามใช้งานเครนในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

การใช้งานเครนในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ลมแรง ฝนตกหนัก หรือฟ้าผ่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครนอาจเสียการควบคุมหรือโหลดที่ยกขึ้นอาจหลุดลงมาได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเครนในสภาพอากาศที่ไม่ดี

บำรุงรักษาเครน

5. ห้ามละเลยการบำรุงรักษาเครน

การบำรุงรักษาเครนเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ การละเลยการบำรุงรักษาอาจทำให้เครนมีความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุได้ ควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครนตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน และควรมีการบันทึกประวัติการบำรุงรักษาอย่างละเอียด

บริการบำรุงรักษาเครน (PM เครน)

หากคุณกำลังสนใจบริการบำรุงรักษาเครน เราของแนะนำ เครนดี บริษัทรับบำรุงรักษาเครน ทั้ง ปจ.1 ปจ.2 พร้อมออกใบรายงานทำ PM  1 ฉบับ หากคุณสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด และติดต่อได้ที่

    • ติดต่อ : 065 – 441 – 9324
    • อ่านรายละเอียด : บริการ PM เครน
    • นอกจากนี้พวกเขายังมีบริการ ตรวจเครน ทั้ง ตรวจ ปจ.1, ตรวจ ปจ.2 ตรวจโดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

6. ห้ามให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาขับเครน ใช้งานเครน

การปฏิบัติงานกับเครนต้องการความรู้และทักษะที่เฉพาะด้าน ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด นายจ้างไม่ควรให้ปฏิบัติงานกับเครน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายได้

7. ห้ามใช้เครนยกคนขึ้น

เครนถูกออกแบบมา เพื่อยกวัสดุและสิ่งของ ไม่ใช่สำหรับยกคน การใช้เครนยกคนขึ้นเป็นสิ่งที่อันตรายมาก เนื่องจากเครนอาจไม่สามารถรับน้ำหนัก หรือควบคุมการเคลื่อนไหวของคนได้อย่างปลอดภัย

8. ห้ามให้โหลดแกว่งไปมา

การให้โหลดที่เครนยกขึ้นแกว่งไปมาอาจทำให้เครนเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได้ ควรมีการควบคุมการเคลื่อนไหวของโหลดให้อยู่ในแนวที่ปลอดภัยและไม่แกว่งไปมา

9. ห้ามใช้เครนที่ไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัย

เครนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยไม่ควรนำมาใช้งาน เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ควรเลือกใช้เครนที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณมือ เครน

10. ห้ามละเลยการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

การสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้องระหว่างผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติงานกับเครน ควรมีการใช้สัญญาณมือหรือวิทยุสื่อสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบถึงสถานะและการเคลื่อนไหวของเครน การสื่อสารด้วยสัญญาณมือเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติงานกับเครน ผู้ปฏิบัติงานควรทราบและเข้าใจสัญญาณมือที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ซึ่งโดนทั่วไปผู้ปฏิบัติงานตรงรู้ในความหมายของสัญญาณมือ เนื่องจากเป้นเนื้อหาที่ต้องได้เรียนรู้จาก ” หลักสูตรอบรมเครน ” ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าอบรมก่อนทำงาน

11. ห้ามใช้เครนโดยไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

การปฏิบัติงานกับเครนควรมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อย ควรมีการวางแผนการยกโหลด การเคลื่อนย้าย และการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

13. ห้ามละเลยการใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติงานกับเครน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ และรองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ

14. ห้ามใช้งานเครนในพื้นที่ที่มีการกีดขวาง

การใช้งานเครนในพื้นที่ที่มีการกีดขวางอาจทำให้เครนเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได้ ควรตรวจสอบและเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานให้ปลอดจากการกีดขวางก่อนการใช้งานเครน

ตรวจสอบสภาพพื้นดิน

15. ห้ามละเลยการตรวจสอบสภาพพื้นดิน

สภาพพื้นดินที่เครนติดตั้งและปฏิบัติงานมีความสำคัญมาก การใช้งานเครนบนพื้นดินที่ไม่มั่นคงอาจทำให้เครนล้มและเกิดอุบัติเหตุได้ ควรตรวจสอบและเตรียมพื้นดินให้มีความมั่นคงก่อนการใช้งานเครน

สรุป

การปฏิบัติงานกับเครนเป็นกิจกรรมที่ต้องการความระมัดระวังและความรู้ความสามารถในด้านความปลอดภัยอย่างสูง การปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบเครน และบำรุงรักษาเครน อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้การปฏิบัติงานกับเครนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo Orderbride

เว็บไซต์บทความความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านความปลอดภัยของคุณในทุกวัน

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Orderbride