จป.บริหาร ต้องเดินสำรวจความปลอดภัยเหมือน จป.ระดับอื่นหรือไม่

บทบาทหน้าที่ของ จป.บริหาร ต้องเดินสำรวจความปลอดภัยหรือไม่

ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดไว้ว่า นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวน 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี 3 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 11 ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ นั่นหมายความว่า ผู้บริหารทุกคน ต้องได้รับการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเป็น จป.บริหาร โดยตำแหน่ง ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 

 

 1. จป.บริหาร มีหน้าที่อะไร

ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดหน้าที่ของ จป.บริหารไว้ 4 ข้อ ดังนี้

 1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
 2. เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
 3. ส่งเสริม สบับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือ โครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
 1. กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย
 1. จป.บริหาร ต้องเดินสำรวจความปลอดภัย หรือไม่

หน้าที่ของ จป.บริหาร ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ไม่ได้เขียนไว้โดยตรงว่า จป.บริหาร จะต้องเดินสำรวจความปลอดภัย แต่ด้วยหน้าที่และตำแหน่ง จป.บริหาร ก็ควรเดินสำรวจความปลอดภัยภายในแผนกหรือพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเป็นการดูภาพรวมในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน ซึ่งหาก จป.บริหาร ไม่ลงหน้างาน ก็จะไม่ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง

และการที่ จป.บริหารจะเสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว ย่อมต้องดูหน้างานประกอบกับรายงานที่ จป.ระดับอื่นๆ แจ้งมา เพราะ จป.หัวหน้างาน หรือ จป.วิชาชีพเอง มีการเดินสำรวจความปลอดภัยเป็นประจำ อาจทำให้มองข้ามหรือมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งหาก จป.บริหารลงไปเดินสำรวจความปลอดภัย อาจเห็นอะไรที่แตกต่างออกไป ทำให้แนวคิดในการปรับปรุงหรือแก้ไขมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น และยังสามารถพิจารณาถึงงบประมาณในการแก้ไข ปรับปรุง หน้างานได้อย่างเหมาะสม และยังเห็นถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขอีกด้วย 

ซึ่งในการเดินสำรวจความปลอดภัยของจป.บริหารอาจจะไม่ต้องลงไปเดินหน้างานทุกวันอาจจะเดินสัปดาห์ละครั้งหรือกำหนดเป็นกิจกรรม Safety Patrol ที่กำหนดให้จป.บริหารจะต้องเข้าร่วมด้วยเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนดูแลอยู่และการลงหน้างานของจป.บริหารยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทำให้เห็นว่าจป.บริหารใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอีกด้วย

 

 

 1. ประโยชน์ของการเดินสำรวจความปลอดภัยของ จป.บริหาร

การเดินสำรวจความปลอดภัยของ จป.บริหาร นอกจากดูภาพรวมเรื่องความปลอดภัย ภายในแผนกหรือพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ยังมีประโยชน์ข้ออื่นอีก เช่น

 • ทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง
 • สามารถพิจารณางบประมาณและความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา
 • มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างจาก จป.ระดับอื่น 
 • แสดงถึงความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนดูแลอยู่
 • เป็นการสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ

สรุป

ในการเดินตรวจความปลอดภัยในการทำงานของจป.บริหารอาจไม่ต้องเดินทุกวันเหมือนจป.หัวหน้างานหรือจป.วิชาชีพความถี่ในการเดินตรวจความปลอดภัยของจป.บริหารอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือตามแผนการทำกิจกรรมที่กำหนดขึ้นการเดินตรวจความปลอดภัยทำให้สามารถเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานซึ่งเมื่อจป.บริหารลงหน้างานจริงก็จะสามารถทราบถึงปัญหาและพิจารณาอนุมัติงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและยังทำให้พนักงานเห็นว่าจป.บริหารมีความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานด้วย